Psychologia osobowości

ZWIAZKI EMOCJONALNE CZŁOWIEKA

Związki emocjonalne człowieka od lat były przedmiotem zainteresowania psychologów, starających się uporać z niekończącym podziałem , definicjami , oraz rolą jaką odgrywają one w życiu człowieka .

 

Badania związków emocjonalnych nastręczają znacznie większe trudności metodologiczne niż na przykład badanie zdolności uczenia się. Jedną z głównych tego przyczyn jest to , że bardzo trudno poddać je badaniu laboratoryjnemu mającemu we współczesnej psychologii priorytet .

Zadania psychologii rozwojowej

Zadania psychologii rozwojowej:

Psychologia rozwojowa dąży do poznania istoty rozwoju psychicznego, nie poprzestaje na obserwacji, rejestrowaniu i opisie procesów i zjawisk rozwojowych, lecz stara się również wyjaśnić ich źródła i przyczyny.

Szuka zatem podłoża warunków w jakich rozwój przebiega, zmierza do wykrywania prawidłowości w rozwoju psychicznym w aspekcie filogenezy antropogenezy i ontogenezy.

 

Uwarunkowania osobowościowe zachowań przestępczych – agresja, empatia, zapotrzebowanie na stymulację, poziom rozwoju moralnego,

 

 

 

Rozwój teorii osobowości spowodował, że podjęto wiele badań zmierzających do ustalenia, które z elementów struktury osobowości mogą być odpowiedzialne za przestępcze zachowanie człowieka. Niektórzy autorzy piszą o wadliwej strukturze i funkcjonowaniu osobowości jako mechanizmu regulacyjnego. Ich zainteresowanie koncentrują się wokół takich struktur osobowości jak: potrzeby, postawy, system wartości, obraz siebie, obraz świata, samoocena, samoakceptacja, poczucie sensu życia, poczucie tożsamości. ( za: Hołyst B., 1993 ).

Rozwój chwytu

 

 

 

 

Reakcje na podrażnienia analizatora skórnego pojawiają się bardzo wcześnie. Na bodźce dotykowe najbardziej wrażliwe są okolice oczu, uszu, czoła, ust, podeszew stóp i dłoni. Im dziecko jest młodsze, tym wyraźniejszy jest odruch chwytny.

 

STADIUM NOWORODKA

 

Wśród 12 miesięcy, które składają się na okres niemowlęcy, pierwszy miesiąc życia dziecka jest tzw . stadium noworodka.

SAMOWYCHOWANIE

 

 

 

 

 

 

Samowychowanie jest to czynne ustosunkowanie się podmiotu do procesu własnego rozwoju, wyrażające się w regulowaniu swego postępowania i działania według dobrowolnie przyjętych wzorów i systemu wartości. Jest to świadome i celowe kierowanie sobą. Człowiek wychowując samego siebie, staje się podmiotem wychowania, jednostką zaangażowaną w działalność wychowawczą kierowaną na nią bądź na grupę, w której uczestniczy.

Strony