Polityka społeczna

Organizacje pozarządowe w Polsce

Już pierwsze próby scharakteryzowania organizacji pozarządowych napotykają na problemy natury definicyjnej. Nie nastręcza tu problemu termin organizacja, zgodnie rozumiany jako zorganizowana grupa ludzi o wspólnym programie i celu, a raczej drugi człon tegoż pojęcia. Obok terminu organizacja pozarządowa (od ang. non-governmental organizations, NGO’s), funkcjonują również takie, jak organizacja społeczna i organizacja obywatelska. Nie wszyscy autorzy traktują powyższe terminy jako synonimy.

Prawdziwy przywódca

Analizjąc znaczenie słów „prawdziwy przywódca” pod kątem zarysowujących się dziś tendencji (w przodujących krajach), podstawowego znaczenia nabiera zdolność do myślenia strategicznego , umiejętność doboru personelu , zdolność do prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Sumienie polityka

Starożytna Grecja nie czyniła rozróżnienia między świadomością moralną a świadomością polityczną. Politykę rozpatrywano z punktu widzenia moralnego. Jednakże już wówczas takie patrzenie na politykę było przedmiotem poważnych sporów.

Sprawiedliwość a moralność

Już od starożytności filozofowie, zajmujący się wyjaśnianiem prawideł ludzkiego życia, przypisywali sprawiedliwości szczególną pozycję wśród innych cnót. Od razu nasuwa się pytanie dlaczego? Czym takim wyróżniała się sprawiedliwość spośród innych? Zanim jednak odpowiem na to pytanie postaram się przybliżyć ujęcia sprawiedliwości u różnych filozofów.

Problem bezrobocia w Polsce

Wydarzenia sierpniowe 1980 roku doprowadziły do zburzenia porządku do jakiego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Społeczeństwo polskie wkraczało w świat demokracji, wolności słowa. Wraz z kryzysem, a następnie upadkiem socjalizmu w coraz większym stopniu stawaliśmy się społeczeństwem kapitalistycznym, z własnością prywatną. Niestety przemianom politycznym i gospodarczym nie towarzyszyły równoległe przemiany myślenia w społeczeństwie.

Zadania edukacyjne UNESCO

Nieodzownym elementem każdej demokracji są prawa człowieka. Powstanie nowożytnych ustrojów demokratycznych poprzedził rozwój idei, a następnie normatywizacja praw człowieka. I odwrotnie zagrożenia dla demokracji, jej ograniczenia, były równoznaczne z zamachem na fundamentalne prawa człowieka i swobody obywatelskie. Dyktatury zaczynają się od ograniczania i dławienia praw człowieka.

Kształcenia ustawiczne

Wykształcenie jest inwestycją narodów i wolnych ludzi we własną przyszłość. To oświata i szkolnictwo zadecydują o pozycji Polski pośród innych państw. Wykształcenie określa dziś tożsamość narodu oraz rozwój jego kultury w warunkach otwarcia na świat. Edukacja jest też najlepszym sposobem wyrównania szans życiowych”.

 

 

Exspose’ Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka Posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11.11.1997r.

 

New Age

New Age (Nowa Era, Era Wodnika, Nowa Epoka), ruch filozoficzno-religijny. Powstał na początku lat 70. XX w. w USA. New Age za swojego duchowego protoplastę uznaje jezuitę, antropologa i filozofa, P.T. de Chardin. Za prekursora ruchu uważa się również C.G.

Polityka rodzinna

„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

Unia Europejska (UE) to oparte na zasadzie wzajemności i solidarności porozumienie państw, które postanowiły wspólnie sprostać międzynarodowej konkurencji i razem pracować dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Strony