W jaki sposób można mierzyć jakość życia ?

Elementami
poddanymi porównaniu może być:

·

Wiek badanej grupy społecznej.

·

Wykształcenie.

·

Liczba osób w gospodarstwie domowym.

·

Liczba dzieci.

·

Główne źródło utrzymania.

A także mogę
porównać:

·

PKB / 1 mieszkańca –jest to suma
sprzedanych dóbr i usług na 1 osobę na danym obszarze,

·

PNB / 1 miesz. jest to PKB – sprzedaż
firm zagr. + sprzedaż polskich firm zagranicą / 1 osobę na danym obszarze

·

DN / 1 miesz. jest to PNB –
amortyzacja (zużycie kapitału) / 1 osobę

·

Wskaźnik PPP – korekta PNB

Zawsze przy porównywaniu należy przeprowadzić analizę rozkładu, gdyż
dopiero ona bardziej opisuje i charakteryzuje (różnicuje) badane grupy, np.
przy identycznym PNB dla dwóch krajów ich rozkład dochodów w udziale procentowym danej grupy
społeczeństwa jest inny.

Mierzenie jakości życia uważam, iż najłatwiej dokonać przy pomocy
porównania do danego wzorca przy maksymalnym wykorzystaniu dużej ilości
współrzędnych (wymiarów), gdyż lepiej obrazuje to zależności.