Stereotyp

Stereotyp – słowo to oznacza przypisywanie identycznych cech każdej
osobie należącej do danej grupy, bez uwzględnienia istniejących w
rzeczywistości różnic miedzy członkami tej grupy.

SPOŁECZEŃSTWO I SOCJOLOGIA ZIEM ZACHODNICH W FAZIE PRZEŁOMU I OTWARCIA PONOWOCZESNEGO

1. WstępZiemie Zachodnie i Północne Polski stanowią obszar społeczno-przestrzenny
w miarę spójny gospodarczo i kulturowo, ukształtowany historycznie oraz dysponujący
wieloma mechanizmami umożliwiającymi życie mieszkańcom. Obecnie sądzi się, że
współczesne regiony i społeczności lokalne wiążą się zależnością w elastyczny
system pozwalający im optymalnie wykorzystać szanse rozwojowe w integrującej
się Europie. Poparcie dla integracji z Unią Europejską na Pomorzu Zachodnim,

Strony