Czy i dlaczego potrzebna jest interdyscyplinarna teoria wychowania (socjalizacji) i jaką rolę w jej konstruowaniu może i odgrywa

Teoria
wychowania jest jedną z podstawowych nauk społecznych zajmująca się
problematyką celów, treści, metod i organizacji wychowania moralnego,
społecznego, estetycznego i fizycznego.
Już z tej definicji zawartej w słowniku

Co oznacza właściwa organizacja życia rodzinnego w odniesieniu do dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej?

Począwszy od lat czterdziestych psychiatrzy bardzo
rozmaicie opisywali dzieci nadpobudliwe, ogromnie nieuważne i impulsywne.
Przypisywano im minimalne dysfunkcje (mikrouszkodzenia) mózgu, dziecięcy zespół
psychoorganiczny, reakcję hiperkinetyczną wieku dziecięcego, zespół
nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. W ostatnich czasach mówi się o tzw.

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji

M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lęków w doznaniach współczesnego człowieka . Lęki powstają w skutek zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego . Zagrożenie zewnętrzne stanowić mogą różnorodne trudności , niepowodzenia , klęski życiowe  i spowodowane tym stany frustracyjne .

Strony