Poradnictwo zawodowe

Problematyka wykonywania i wyboru pracy, kształcenia zawodowego, a
więc i
poradnictwa zawodowego lokują się na przecięciu procesów i zjawisk życia
społecznego i ekonomicznego, kultury, polityki i edukacji. Toczone w
wymienionych obszarach dyskursy podnoszą i dookreślają tak istotne z punktu
widzenia poradnictwa zawodowego kwestie jak: praca i jej rola w życiu

ORGANIZOWANIE I REALIZOWANIE DZIAŁANIA PRAKTYCZNEGO W PROCESIE KSZTAŁCENIA

Działalność praktyczna uczniów umożliwia im zastosowanie
zdobytej wiedzy teoretycznej, pozwala poznawać związki i zależności dotyczące
określonych zjawisk i procesów. Poza tym umożliwia lepsze zrozumienie i
trwalsze zapamiętanie przyswojonych wiadomości .

Strony