Zjawisko bezdomności w Polsce i sposoby przeciwdziałania mu z punku widzenia pracownika pomocy społecznej

Zjawisko bezdomności, choć
ukrywane w czasach PRL-u, istniało w
Polsce zawsze. Szacuje się, że w chwili obecnej prawie pół miliona osób
pozostaje w naszym kraju bez dachu nad głową. Połowa z tej liczby

Niepowodzenia w kształceniu

W jaki sposób można walczyć z niepowodzeniami w kształceniu
.

Wzmacnianie siły motywacji do
uczenia się danego przedmiotu zależy w dużym stopniu od nauczyciela, od tego,
jaką wartość nada treściom przekazywanym na lekcji, przy czym chodzi tu głównie
o wartość faktyczną, a nie formalną.

Antypedagogika

Antypedagogika to nowy współczesny nurt
edukacyjny, określany też jako filozofia życia i współżycia ludzi u progu XXI
wieku.

Jako pierwszy tę nazwę użył Ekkehard von Braunmuhl w swej książce
pt.: „Antypedagogika” (1975 roku), w której zaprezentował teorię przeciwna
pedagogicznej teorii człowieka i zawarł przesłanki nowej koncepcji.

Strony