KSZTAŁCENIE WIELOSTRONNE

-

zapewnienie
wychowankom harmonijnego , wielostronnego rozwoju

-

w obecnych czasach
zachwianie równowagi w edukacji , ukierunkowanej na rozwój intelektualny przy
lekceważeniu kultury uczuć i kultury pracy

-

warunkiem pełnego
rozwoju człowieka jest harmonijna interakcja obu półkul mózgowych , do tej pory
głównie koncentrowano się na lewej półkuli , gdzie znajduje się ośrodek mowy ,
jednak wg. neurologów w prawej półkuli znajduja się ośrodki spełniające ważne ,
swoiste funkcje , które również nie mogą być zaniedbywane

-

w psychologii człowiek
ujmowany jest jako harmonijnie funkcjonująca całość : poznająca , czująca i
działająca , świadoma własnego „ja”, psychologia wyraża związek między
poznaniem , a moralnością jednostki ludzkiej

U podstaw
teorii kształcenia wielostronnego leżą funkcje osobowości ( traktowanej jako
stopniowo harmonizująca się całość ):

-

poznawanie świata i
siebie

-

przeżywanie świata

-

zmienianie świata

TRZY RODZAJE AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA :

AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA zmierza do poznania świata i siebie

Uczący przyswaja nagromadzoną
przez ludzkość wiedzę , korzystając z pomocy nauczycieli jak i innych źródeł,
ale także znaczną jej część odkrywa samodzielnie.

AKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA polega na przeżywaniu wartości i ich wytwarzaniu .

AKTYWNOŚĆ PRAKTYCZNA wymaga poznania
wiedzy o rzeczywistości , która jednostka ma zmieniać lub stwarzać .

POZNANIE RZECZYWISTOŚCI Z
PRZYSWOJENIE WIEDZY

Uczenie się poznawcze (
najprostsza postać uczenia się ludzi ) występuje w trzech odmianach:

- uczenie się
spostrzeżeniowe
sprowadza się do powstania trwałych zmian w
spostrzeganiu danej rzeczy lub zdarzenia pod wpływem uprzedniego spostrzegania
tej rzeczy lub innych do niej podobnych

- warunkowanie sensoryczne polega na kojarzeniu dwóch bodźców sensorycznych

- nabywanie wiedzy najważniejsza odmiana uczenia się poznawczego
, nazbyt faworyzowane we współczesnej szkole.

Zasadniczym przedmiotem poznania
ludzkiego nie są wiadomości o świecie , a sam świat , a więc przyroda , życie
społeczne , źródłem poznania nie może być więc podręcznik , lecz sama rzeczywistość , konkretne rzeczy , procesy
,zdarzenia , zachodzące między nimi zależności .Dopiero na tej podstawie dobre
oparcie znajduje poznanie pośrednie o charakterze abstrakcyjnym.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA W SZKOLE

Proces uczenia się problemowego .

Punktem wyjścia jest sytuacja
problemowa , która inspiruje uczącego się do :

-

poszukiwania i
formowania problemu

-

wynajdowania pomysłów
rozwiązania

-

weryfikacji tych
pomysłów

Proces ten wymaga dużej giętkości
myślenia , rozwiniętej wyobraźni i dużej pomysłowości .

PRZEŻYWANIE WARTOŚCI I AKTYWNOŚĆ
EMOCJONALNA

Uczenie się przez przeżywanie
polega na stworzeniu takich sytuacji , w których ma miejsce wywołanie przeżyć
emocjonalnych u wychowanków – pod wpływem odpowiednio eksponowanych wartości
zamkniętych w dziele literackim . w sztuce teatralnej , filmie , obrazie ,
utworze muzycznym, czynie ludzkim, pięknie przyrody itd.

Efekty uczenia się przez
przeżywanie mogą mieć ogromne znaczenie dla rozwoju osobowości ucznia. Ważną
sprawą jest rozbudzenie uczuć , szczególnie uczuć wyższych . Istotnym elementem
jest wyrobienie umiejętności wartościowa