Inteligencja. Osobowość twórcy.

Jeżeli wiek umysłowy podzielimy przez wiek życia i pomnożymy przez
100 to będziemy mieli wskaźnik który pozwoli nam porównać ze względu na poziomy
wiek.

II – iloraz inteligencji :

Wiek umysłowy / wiek życia
x 100 = II

Wechsler znormalizował wynik II ponieważ okazało się że w
populacji amerykańskiej średni II = 100. Wechsler przyjął pewne odchylenie
standardowe jako wskaźnik zmienności wyników i w ten sposób uzyskał pewien
rozkład mówiący jaki procent ludzi w populacji uzyskuje dany wynik.

Podstawy
inteligencji.

W czasach gdy Binet zapoczątkował badania nad inteligencją,
Spaerman samą naturę inteligencji. Zauważył on że jeśli badamy pewną populację
różnymi testami badającymi funkcję intelektualną wyniki tych testów korelują
między sobą. Te zmienne psychologiczne korelują ze sobą czyli mają wspólną
wariancję (jest to miara rozpiętości wyników, powierzchniowa ). Spaerman
wprowadził metodę analizy czynnikowej która próbuje zredukować liczbę zmiennych
do tych bardziej podstawowych. Stwierdził że wyniki uzyskiwane w testach
intelektualnych zależą od pewnego wspólnego czynnika, czynnika G. Wyniki zależą
też od S- wariancji specyficznej która nie zależy od wspólnej G. Na czynnik G
wpływają dwie funkcje które Spaerman nazwał :

-wywodzenie związków

-wywodzenie korelotów

Zostało opracowane wiele testów na inteligencję. Jeden z testów –
test Rivena który opracował wiele zadań odpowiadających różnym poziomom
inteligencji. Okazało się że ten czynnik G najlepiej jest mierzony przez pewne
aspekty rozumowania formalnego.

Myślenie rozbieżne ze zbioru info
generujemy wiele równań dobrych rozwiązań. Guilford uwzględnił to myślenie i
wyizolował wiele czynników badających to myślenie. Późniejsze badania ukazały
że czynnik G da się pominąć. Guilford wykazał że czynnik G był uzyskiwany
sztucznie. Poznanie psychologiczne jest poznaniem teoretycznym ale dzięki
takiemu pojęciu jak inteligencja można wiele powiedzieć o człowieku. Myślenie
twórcze związane jest z myśleniem rozbieżnym.

Nurt badań nad twórczością wiążący
się z osobowością pochodzi od FREUDA.

Id – źródło
energii, pierwotnych procesów, zbiór pewnych mechanizmów, rezerwuar
biologicznych popędów. Działa w myśl pierwotnych procesów.

Ego - to świadoma
część która rozwija się aby człowiek mógł działać w świecie zewnętrznym,
zaspokajać popędy na podstawie rzeczywistych obiektów.

Superego – system
nakazów , zakazów.

Neurotyk - dominowany
procesami lękowymi które pojawiają się gdy EGO nie może rozwiązać problemów.
Niemożność rozwiązania problemów powoduje uruchomienie obronnych mechanizmów
EGO które wypierają te treści z pola świadomości. Te mechanizmy to np.

-sublimacja (wykorzystywanie popędów do wzniosłych celów)

-racjonalizacja

-regresja

Takie mechanizmy są nieracjonalne i
nieświadome.

Według Freuda cala energia jest w Id.
Neurotyk blokując impulsy treści niosące energię pozbawia się możliwości
wykorzystania tej energii. Jakie to EGO musi być aby mogło wykorzystać energię
z Id? To EGO musi być elastyczne a człowiek musi mieć zdolność świadomej
regresji. Twórca musi umieć zmienić poziomy funkcjonowania z racjonalnego na
ten pierwotny związany z Id. Rozwój intelektualny człowieka to wynik nadwyżek
jakie EGO uzyskuje z Id. Praca twórcza jest lękotwórcza i obciążająca. Twórca
musi się nauczyć żyć w stanie chaosu. Zapewnia mu to zdolność tolerowania lęku.

Co może zapewnić poczucie tożsamości?

-samoakceptacja- bardzo wysoka samoocena
która jest różnicą odległości między ja realnym i ja idealnym.

Potocznie o ludziach twórczych mówi się
że są niekonwencjonalni. Osoba o wysokiej samoocenie nie boi się ryzykować
kontrowersyjnych społecznie rozwiązań. Mechanizmy obronne które przeszkadzają w
psychoterapii są interesującymi procesami przykładami funkcjonowania, które można opisać też u ludzi twórczych.

BARON proponował skalę :

I kryterium jest dobre samopoczucie zdrowotne

II kryterium : zdolność swobodnego
kształtowania otoczenia

III kryterium : zdolność do korygowania
własnego postępowania

IV kryterium : zdolność do tolerowania
pewnych odstępstw od przyjętych norm

V kryterium : poczucie realizmu

VI kryterium : zdolność utrzymania
kierunku działania

VII kryterium : zdolność do tolerowania
pewnych luk informacyjnych , pewnych odstępstw